JDBC – Java database connectivity

JDBC là viết tắt của “Java DataBase Connectivity”. Nó là một API (Application Programming Interface) có chứa một tập hợp các lớp, các giao diện Java và các thông báo lỗi ngoại lệ nằm trong cùng một đặc tả mà theo đó cả các công ty sản xuất JDBC driver cũng như các nhà phát triển JDBC đều phải tuân thủ chặt chẽ khi phát triển ứng dụng.

JDBC là gì?

JDBC là một chuẩn truy xuất cơ sở dữ liệu rất phổ biến. Các RDBMS (Relational Database Management Systems – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ) hay các nhà sản xuất phần mềm bên thứ ba phát triển các driver cho Java đều cần tuân thủ chặt chẽ đặc tả JDBC. Các nhà phát triển khác sử dụng các driver này để phát triển nên các ứng dụng có truy cập cơ sở dữ liệu

Ai phát triển đặc tả JDBC?

SUN chuẩn bị và duy trì đặc tả JDBC. Bởi JDBC chỉ là một đặc tả (đề xuất cách viết và sử dụng các JDBC driver), nên các công ty sản xuất phần mềm bên thứ ba sẽ phát triển các JDBC driver tuân thủ chặt chẽ đặc tả này. Các nhà phát triển JDBC sau đó sẽ sử dụng các driver này để truy cập vào các nguồn dữ liệu.

Tại sao lại dùng JDBC?

JDBC tồn tại là để giúp các nhà phát triển Java tạo nên các ứng dụng truy xuất cơ sở dữ liệu mà không cần phải học và sử dụng các API độc quyền do các công ty sản xuất phần mềm khác nhau bên thứ ba cung cấp. Bạn chỉ cần học JDBC và sau đó bạn sẽ được đảm bảo rằngbạn sẽ có thể phát triển nên các ứng dụng truy cập cơ sở dữ liệu có khả năng truy cập đến các RDBMS khác nhau bằng cách sử dụng các JDBC driver khác nhau.

Kiến trúc JDBC

Trong Java có 2 lớp chủ yếu chịu trách nhiệm về thiết lập kết nối đến một cơ sở dữ liệu.

1. DriverManager – Nạp các JDBC driver vào trong bộ nhớ. Có thể sử dụng nó để mở các kết nối tới một nguồn dữ liệu.

2. Connection – Biểu thị một kết nối đến một nguồn dữ liệu. Được dùng để tạo ra các đối tượng Statement, PreparedStatement và CallableStatement.
Statement – Biểu diễn một lệnh SQL tĩnh. Có thể sử dụng nó để thu về đối tượng ResultSet.

3. PreparedStatement – Một giải pháp thay thế hoạt động tốt hơn đối tượng Statement, thực thi một câu lệnh SQL đã được biên dịch trước.

4. CallableStatement – biểu diễn một thủ tục được lưu trữ. Có thể được sử dụng để thực thi các thủ tục được lưu trữ trong một RDBMS có hỗ trợ chúng.

5. ResultSet – biểu diễn một tập kết quả trong cơ sở dữ liệu tạo ra bởi việc sử dụng một câu lệnh SQL là SELECT.

6. SQLException – một lớp xử lý lỗi ngoại lệ chứa các lỗi truy cập cơ sở dữ liệu.

Gói thứ hai, javax.sql là một bộ phận của J2SE 1.4 và J2EE 1.3. Nó bổ sung các tính năng sau đây vào JDBC để hỗ trợ thêm cho các tính năng đã có trong gói java.sql:

7. DataSource – Trừu tượng hóa một nguồn dữ liệu. Đối tượng này có thể sử dụng thế cho

8. DriverManager để tạo ra một cách có hiệu quả các kết nối cơ sở dữ liệu (có khả năng sử dụng việc chứa/phân chia các đường kết nối ngầm).
Tạo sẵn cơ chế phân chia đường kết nối (built-in connection pooling).

9. XADataSource, XAConnection – Cho phép/Hỗ trợ các giao dịch phân phối.
RowSet – Nó mở rộng giao diện ResultSet để tăng thêm sự hỗ trợ đối với các tập kết nối bị ngắt.

Có 4 loại JDBC driver. Thông dụng nhất và cũng là hiệu quả nhất là loại 4.

Sau đây là mô tả:

JDBC Driver loại 1 (JDBC -ODBC Bridge driver )- Chúng là các trình điều khiển cầu nối JDBC-ODBC. Chúng ủy nhiệm công việc truy cập dữ liệu cho ODBC API. Chúng là trình điều khiển chậm nhất trong số còn lại. SUN cung cấp một phần mềm trình điều khiển JDBC/ODBC.

JDBC Driver loại 2 (Native – API Partly-Java drive) – Chúng chủ yếu sử dụng API mã nền để truy cập dữ liệu và cung cấp các lớp bao Java để có thể được gọi ra bằng cách dùng các JDBC driver.

JDBC Driver loại 3 (JDBC-Net Pure-Java driver) – Chúng được viết thuần bằng Java và sử dụng giao thức Net độc lập nhà sản xuất để truy cập đến trình theo dõi từ xa độc lập nhà sản xuất. Trình theo dõi này đến lượt nó lại ánh xạ các lời gọi độc lập nhà sản xuất này vào các lời gọi phụ thuộc nhà sản xuất. Bước đặc biệt này đã làm tăng độ phức tạp và giảm tính hiệu quả trong truy cập cơ sở dữ liệu.

JDBC Driver loại 4 (Native protocol pure-java driver)– Chúng được viết thuần túy bằng Java và là loại hiệu quả nhất. Chúng cho phép kết nối trực tiếp vào cơ sở dữ liệu, cung cấp kết quả tối ưu và cho phép lập trình viên thực hiện các chức năng tùy thuộc vào cơ sở dữ liệu cụ thể. Điều này đã tạo ra tính cơ động cao nhất là khi bạn cần thay đổi cơ sở dữ liệu bên dưới một ứng dụng. Loại driver này thường được dùng cho các ứng dụng phân tán cao.
SUN khuyến cáo sử dụng và phát triển các trình điều khiển loại 4 trong các ứng dụng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s